Grondstoffen
beleid

Duurzaam grondstoffenbeleid is van cruciaal belang om de exploitatie van mens en aarde tegen te gaan, de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen te beperken en de overgang naar een circulaire economie te bevorderen. Grondstoffen moeten als geheel worden benaderd, om zo verschuivingen van bijvoorbeeld plastic, naar papier, te voorkomen. 

Om dit te bereiken is ambitieus beleid noodzakelijk. Daarom sporen we politici in Nederland, België en Europa aan om met het juiste milieubeleid de benodigde transitie te bevorderen.

Meer ambitie nodig

Sterk overheidsbeleid is noodzakelijk voor het tegengaan van de ‘triple planetary crisis’: klimaatverandering, milieuvervuiling en biodiversiteitsverlies. We zien in de praktijk nog te weinig dat afspraken rond grondstoffen goed worden verankerd in beleid, terwijl dit een cruciale rol speelt in al deze crises. Vaak richt milieubeleid zich op specifieke productgroepen of onderwerpen, zoals verpakkingen, elektronica of zwerfvuil. Hoewel dit goede ontwikkelingen zijn, is noodzakelijk dat overkoepelend beleid wordt geformuleerd dat specifiek stuurt op vermindering van de gehele grondsotffenconsumpie. 

Want hoe we omgaan met onze grondstoffen, ligt in grote mate in de handen van beleidsmakers. Alleen sterke overheden en daadkrachtige Europese en internationale instellingen kunnen de systematische verspilling een halt toeroepen. Met overkoepelende doelstellingen, duidelijke beleidskaders en de juiste rapportageverplichtingen, moet het gebruik van grondstoffen teruggebracht worden naar een houdbaar niveau. 

Dit gaat echter niet vanzelf. Daarom moedigt Fair Resource Foundation politici en beleidsmakers aan om ambitieus grondstoffenbeleid op te stellen, waarbij niet alleen langetermijndoelstellingen worden vastgesteld, maar ook concrete stappen worden genomen om deze doelstellingen te bereiken.

Respecteer de draagkracht

Fair Resource Foundation werkt toe naar een wereld waarin de grondstoffenconsumptie binnen de draagkracht van de aarde past en deze op een eerlijke manier verdeeld worden. Dit is alleen mogelijk als we onze productie- en consumptiesystemen anders inrichten. Deze verandering impliceert geen versobering van de samenleving. Integendeel, het biedt kansen voor innovatie, efficiëntieverbeteringen en het creëren van brede welvaart op een meer duurzame en rechtvaardige manier.

In ons toekomstbeeld is er een sterke focus op het verminderen van de vraag naar nieuwe grondstoffen door middel van preventiemaatregelen, ander productontwerp, levensduurverlenging en de inzet op hergebruik-systemen. Om wereldwijde uitdagingen zoals ontbossing, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering aan te kunnen pakken, is het van essentieel belang om internationaal samen te werken.

Laatste publicaties
over Grondstoffenbeleid

Artikel

Nederland’s grondstoffenstrategie: Belangrijk voor digitale- en energietransitie, maar gemiste kans voor ‘minder productie en consumptie’

De Nationale grondstoffenstrategie richt zich op leveringszekerheid van grondstoffen op de middellange (ofwel relatief korte) termijn voor de eigen Nederlandse economie. Een gemiste kans is het niet agenderen van een strategie voor minder grondstoffengebruik door minder en ander productgebruik. Dat is nodig om ook de kinderen van onze kinderen, en minder rijke werelddelen in onze welvaart te kunnen laten delen. Ook daar gaat de Nationale grondstoffenstrategie niet echt op in.

Lees meer
Artikel

Circular targets to reduce Europe’s resource use 

They offer the framework to the European Commission and Parliament for consideration to be included in the Packaging and Packaging Waste Directive and the Waste Framework Directive. Both directives are being revised now. The European Commission emphasized in her new Circular Economy Action Plan that “half of total greenhouse gas emissions and more than 90% of biodiversity loss and water stress come from resource extraction and processing”. There is thus

Lees meer
Artikel

Europese circulaire doelstellingen voor minder grondstoffengebruik zijn hard nodig  

Deze doelstellingen helpen producenten om het grondstoffengebruik voor hun producten terug te brengen. De beschikbaarheid van grondstoffen staat momenteel sterk onder druk door Putin’s oorlog in Oekraïne. Toen de covid-pandemie in 2020 in volle hevigheid toesloeg, gingen veel landen ‘op slot’. Het legde bloot hoezeer Nederland en de rest van Europa afhankelijk zijn van een constante grondstoffen-toevoer van buitenaf. Het containerschip de Ever Given, dat in 2021 vast kwam te

Lees meer

Wil je meer weten over dit onderwerp?