STRIJD OM AFVAL BEDREIGT RECYCLING EN MILIEUDOELEN

by Rob Buurman | 11 september 2009

De huidige strijd op de markt voor afvalverbranding is een bedreiging voor de Nederlandse bedrijven die zorgen voor gescheiden inzameling en recycling van afval. Door overcapaciteit is de prijs van afvalverbranden ingestort. Hergebruik van afval komt daardoor ernstig in gevaar, in weerwil van Nederlands en Europees milieubeleid.


Samenwerkende organisaties van recyclingbedrijven en de milieubeweging trekken aan de noodrem via een brandbrief aan de ministers van economische zaken en milieu. De aanzuigende werking van de afvalovens vormt een ernstig gevaar voor het behalen van klimaat- en milieudoelstellingen en voor de werkgelegenheid in een maatschappelijk en economisch belangrijke sector.
Onbalans
De markt voor verbranden van afval is het afgelopen jaar volledig in onbalans geraakt. Er komt steeds meer verbrandingscapaciteit bij, terwijl door de economische recessie de hoeveelheid afval daalt. Dit leidt tot dalende tarieven, ondermeer omdat verbrandingsovens zich contractueel hebben verplicht tot het leveren van energie. De afgelopen maanden is in openbare aanbestedingen het tarief bijna gehalveerd tot een niveau van beneden de 60 euro per ton. De scherpe prijzen die zijn geboden worden ook verklaard uit hogere energieopbrengsten vanwege efficiëntere electriciteitsopwekking en subsidies daarvoor.
Eind dit jaar zal een nieuwe verbrandingsoven in gebruik worden genomen, en de jaren hierna staat nog meer nieuwbouw en uitbreiding gepland. Door deze capaciteitstoename zal de marktdruk verder toenemen. Nu al worden uitstekend te recyclen materialen verbrand en de verwachting is dat dit met deze ontwikkeling zal toenemen.
Europese en nationale wetgeving stelt recycling boven het verbranden van afval. Echter, voor de nu in de markt geldende tarieven is recycling voor veel afvalstromen niet meer mogelijk. Een negatief effect is ook dat nu voor afvalverbranding aanzienlijke transportafstanden zullen moeten worden overbrugd van de Randstad naar het Oosten van het land en over de grens naar Duitsland.
Binnen de afvalsector en de milieubeweging heeft men zeer ernstige twijfels of de prijs die nu de markt vormt een reële prijs is en maakt men zich grote zorgen over de milieu-gevolgen. In vergelijking met verbranden, levert recycling een drie maal zo hoge bijdrage aan de reductie van broeikasgassen. Daarnaast blijven steeds schaarser wordende grondstoffen behouden, die anders in rook opgaan. Ook in werkgelegenheid levert de recyclingsector een veelvoud aan arbeidsplaatsen in vergelijking met afvalverbranding. Dit alles komt ernstig in gevaar als meer recyclebaar afval in ovens verdwijnt.
De brede coalitie van recyclingbedrijven en milieubeweging is van mening dat de overheid zich hard zou moeten maken voor het realiseren van haar eigen milieudoelen en tenminste zou moeten zorgen voor een gelijk speelveld voor afvalverbranding en recycling. De verbrandingssector ontvangt immers overheidssteun voor de energieproductie, iets dat de recycling sector ontbeert voor de vaak grotere energiebesparing die zij bereikt door de productie van haar secundaire grondstoffen.
“Voorkomen moet worden dat na de windenergie sector een tweede milieusector uit Nederland verdwijnt, zonder dat de Nederlandse overheid zich inspant om die sector voor de Nederlandse economie te behouden.” zo eindigt de brandbrief.
Uit naam van BRBS, BVOR, FHG, FNOI, PRN, Recycling Netwerk.
Download de brandbrief
Download het persbericht als pdf

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

Nederland neemt afscheid van wegwerpbekers en -bakjes

De switch van eenmalige naar herbruikbare verpakkingen is een belangrijke stap naar een échte circulaire economie. Zo stoppen we de verspilling van grondstoffen aan verpakkingen die we soms maar een paar minuten nodig hebben. Maar hoe zit het nu precies met de...

read more