Wob en handhaving

by Rob Buurman | 21 mei 2007

Over verpakkingen, statiegeld en zwerfafval wordt voortdurend op allerlei niveaus gesteggeld. Soms worden beslissingen genomen die in strijd zijn met Nederlandse of Europese wetten en regels. Te vaak gaat dat ten koste van de burger en het milieu. Dan komt het Recycling Netwerk in actie. We onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om overheid en bedrijfsleven tot de orde te roepen. En komen in het geweer om een eind te maken aan de mist rondom afvalcijfers, aan het gebrek aan openbaarheid, aan het niet naleven van wetten, regels en afspraken en aan het gedogen daarvan…

In de eerste plaats willen we informatie; we willen goed weten wat er waar is van alle mooie woorden over de inhoud en resultaten van milieuplannen. En vervolgens kijken we of afvalwetten zoals het Besluit Verpakkingen op de juiste manier worden uitgelegd en gehandhaafd.

1. De openbaarheid van milieu-informatie is al jaren een probleem als het gaat om verpakkingen en verpakkingsafval. In het verleden ging dat vooral om de monitoring: hoeveel verpakking werd er op de markt gebracht (per soort) en hoeveel werd er afgedankt via de verschillende afvalstromen. De invoering van het Verpakkingen Besluit maakte het de milieubeweging mogelijk om informatie op te vragen over de ingediende plannen met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Dat blijkt voor alle betrokkenen flink wennen; bedrijven verzetten zich met hand en tand tegen openbaarheid. De procedures zijn langdurig en gaan gepaard met veel misstappen en excuses van de kant van de overheid. Van deze procedure hebben wij de volgende stukken digitaal:

  1. het eerste WOB-verzoek van Recycling Netwerk en SNM van 06-04-06
  2. het tweede WOB-verzoek van Recycling Netwerk en SNM van 12-06-06, met
    1. het overzicht bedrijven, mogelijk relevant voor inzameling PET-flessen/flesjes
    2. het historisch overzicht gang van zaken WOB-verzoek t/m 08-06-06
  3. het derde WOB-verzoek van Recycling Netwerk en SNM van 07-07-06
  4. foto van de excuus-brieven namens de Minister van VROM (van 16-02-07 en 03-05-07)

2. De handhaving van het Besluit Verpakkingen is tot nog toe gebrekkig geweest. Voor veel verpakkingen is door de verantwoordelijke bedrijven nog steeds niet het vereiste plan van aanpak ingediend. En op grond van de plannen die wel zijn ingediend -en gezien het gebrek aan noodzakelijke activiteiten- kan nu al worden vastgesteld dat veel bedrijven niet voldoen aan de verplichtingen van het Verpakkingen Besluit. Dat geldt zeker voor bijna alle bedrijven die kunststof drankverpakkingen zonder statiegeld op de markt zetten. Samen met de Stichting Natuur en Milieu is daarom door Recycling Netwerk sterk aangedrongen op handhaving. In juli 2006 stuurden wij de staatssecretaris VROM al een eerste handhavingsverzoek, waarbij de aandacht expliciet werd gericht op 57 bedrijven die waarschijnlijk het overgrote deel van de kunststof drankverpakkingen op de markt brengen. Begin april 2007 hebben wij met een tweede handhavingsverzoek bij de huidige Minister van VROM nogmaals aangedrongen op vervolging van producenten en importeurs die kunststof drankverpakkingen zonder statiegeld op de markt zetten. En we gaan stug door; thans bereiden wij een rechtszaak voor.

Gerelateerde tags

MEER OVER DIT ONDERWERP